VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní síti elektron

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 99 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikací) návrh opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní síti elektronických komunikací a k veřejně dostupné telefonní službě poskytované prostřednictvím této sítě za krizových situací.

Na základě opatření obecné povahy zpracuje podnikatel svá technicko-organizační pravidla k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní síti a k veřejně dostupné telefonní službě za krizových situací a předloží je na vyžádání Úřadu. Úřad je podle § 99 odst. 2 oprávněn provést porovnání těchto dokumentů s právními předpisy a v případě nedostatků uložit lhůtu k odstranění.Cílem tohoto opatření je zajistit bezpečnou podporu řešení krizových situací, a to prostřednictvím elektronických komunikací.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho zveřejnění.

ČTÚ č.j. 18892/2005-604
odbor krizového řízení


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/9/07.2005-13 zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS  doručeno dne 9. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 9. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 10. 6. 2005

Top