VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz (dále jen „část plánu“).

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 2200–2700 MHz.

Na základě proběhlých konzultací s veřejností k návrhu části plánu ze dne 2. září 2009, vyhodnocení závěrů z konzultačního dokumentu zveřejněného dne 8. ledna 2010, potřeby další fáze implementace Rozhodnutí Komise č. 2008/477/ES, o harmonizaci kmitočtového pásma 2500–2690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství a s ohledem na zveřejněný návrh „Strategie Správy Spektra (3S strategie), kde je navrženo uplatnění technologického přístupu k definici počtu práv k využívání rádiových kmitočtů, dospěl Úřad k závěru vydat nový návrh části plánu. Dalším cílem bylo aktualizovat text o ustanovení aktuálního znění Radiokomunikačního řádu, nově vydané harmonizační dokumenty a změny ve využívání spektra necivilními aplikacemi.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 42 746/2010-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/14/11.2010-15 pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.; doručeno 27. 5. 2010

Vodafone Czech Republic a.s.; doručeno 28. 5. 2010

• Česká pošta, s.p.; doručeno 28. 5. 2010 – nezveřejněno,
   považováno za důvěrné informace

České radiokomunikace a.s.; doručeno 28. 5. 2010

• CET Capital s.r.o.; doručeno 28. 5. 2010 – nezveřejněno,
   považováno za důvěrné informace

Top