VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

ČTÚ v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 470–960 MHz.

Připomínky k záměru bylo možné uplatnit do 16. srpna 2017.

čj. ČTÚ-34 355/2017-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace vč. vypořádání připomínek.

Vydané opatření obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/09.2017-7 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínky Asociace krajských televizí k Návrhu části plánu využití rádiovho spektra

16.08.2017 - 11:08 Alois Valtr, předseda Asociace krajských televizí

Připomínky Asociace krajských televizí k Návrhu části plánu využití rádiového spektra

Asociace krajských televizí je znepokojena dosavadním průběhem prací na přechodu na DVB-T2. Podle dosavadních neoficiálních informací se v rozporu s původními deklaracemi nepočítá s regionalizovaným přechodovým multiplexem pro stávající vysílatele. To je zásadním ohrožením naší činnosti, a vzbuzuje to i silné obavy ohledně budoucnosti krajských televizí.

Text návrhu nezajišťuje dostatečně budoucnost krajských televizí v době přechodu a po něm.

Z tohoto důvodu žádáme, a rovněž navrhujeme v naší připomínce k Návrhu části plánu využití rádiového spektra, aby bylo znovu využito stávajících kmitočtů včetně těch, které podle návrhu plánu budou vypnuty až po 31. 12. 2017, pro vybudování regionalizovatelného přechodového multiplexu.

Návrh úpravy:
Čl. 9 odst. 7

Doplnit v čl. 9 odst. (7) text o: a pro regionální; a u písm. b) vypustit v poslední větě nebo, které nahradit o: a jedné

Pro vysílání, která využívají pokročilejší technologie než DVB-T, Úřad vyhradil na celém území České republiky rádiové kanály 22, 24, 26, 27, 28 a 31. Tyto rádiové kanály budou přednostně použity pro celoplošné a pro regionální přechodové sítě DVB-T2 a lze je využívat na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které Úřad udělí v souladu s výsledky mezinárodní koordinace a za současného splnění následujících podmínek:

a) žadatelem je držitel přídělu rádiových kmitočtů nezbytných k zajištění veřejné komunikační sítě pro šíření digitálního televizního vysílání standardu DVB-T na celém území České republiky;
b) rádiové kanály budou využity na stávajících vysílacích stanovištích celoplošných sítí DVB-T pouze pro zajištění časově omezeného souběžného vysílání DVB-T250T262) v rámci dvou celoplošných přechodových sítí a jedné regionálně členěné přechodové vysílací sítě;

Top