VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2014-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2014-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13, které se zrušuje článkem 9 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je zejména skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 vydala Evropská komise Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/654/EU ze dne 12. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí 2008/294/ES za účelem doplnění o další technologie přístupu a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA).

Za účelem implementace výše uvedeného rozhodnutí a z důvodů výkonu správy rádiového spektra Úřad navrhuje provést ve smyslu § 12 zákona oproti dosavadnímu všeobecnému oprávnění č. VO-R/1/11.2012­13 v tomto všeobecném oprávnění následující změny:

  1. Přílohu č. 1 přepracovat v souladu s výše uvedeným prováděcím rozhodnutím Evropské komise.
  2. Čl. 5 uvést úpravou odst. 1 a přidáním odst. 3 do souladu s platnou částí plánu využití rádiového spektra.
  3. Čl. 6 uvést úpravou odst. 1, 3 a 9 a přidáním odst. 4 do souladu s rozhodnutími ECC/DEC/(06)03 a ECC/DEC/(03)04, přičemž znění čl. 6 odst. 4 vyplývá ze skutečnosti, že kmitočtový úsek 1613,8–1626,5 MHz pro sestupný směr je v rámci pohyblivé družicové služby přidělen na podružné úrovni.
  4. Čl. 7 uvést úpravou odst. 1 do souladu s platnou částí plánu využití rádiového spektra.
  5. Provést dílčí formální úpravy, zejména za účelem aktualizace citace rozhodnutí a doporučení EK a CEPT.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-7 645/2014-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci byla uplatněna jedna připomínka v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Znění této připomínky a její vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/04.2014-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Inmarsat Global Ltd., doručeno 10. 3. 2014

Top