VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/12/12.2019-10, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Účelem vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je nově umožnit využívání rádiových kmitočtů stanicemi pro širokopásmový přenos dat v kmitočtových pásmech 5150–5250 MHz (bez dosavadního omezení na stanice uvnitř budovy) a 5725–5850 MHz. Touto úpravou budou rozšířena pásma pro širokopásmový přenos dat systémy WAS/RLAN.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-60 286/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Soubory ke stažení
Top