VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně, kterým se zrušuje cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných t

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval v souladu s § 142 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě podkladů ve správním řízení čj. 39 557/2005-611, návrh rozhodnutí o ceně, kterým se zrušuje cenové rozhodnutí č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) v přístupové síti ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005.

Úřad ve správním řízení vedeném pod čj. 39 557/2005-611 shromáždil podání, návrhy, vyjádření a důkazy účastníků řízení a na základě těchto podkladů Úřad předkládá návrh rozhodnutí o ceně k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 39 557/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny zde .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS NOVERA a.s.  doručeno 20. 2. 2006

TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.  doručeno 6. 3. 2006

Top