VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, ve věci změny povinnosti uložené rozhodnutím č. CEN/7/04.2010-68, ve znění r

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) provedl v souladu s § 51 odst. 1 a 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném v době vydání analýzy, analýzu trhu č. 7 – ukončení hlasových volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (dále jen „trh č. 7“), kterou zveřejnil na úřední desce dne 2. října 2009 pod čj. 81 425/2009-609 a po oznámení Evropské komisi ji vydal jako opatření obecné povahy č. A/7/09.2009-11 ze dne 22. září 2009. Rozhodnutím správního orgánu č. SMP/7/03.2010-21 ze dne 23. března 2010, které bylo vydáno pod čj. 92 997/2009-609 a nabylo právní moci dne 25. března 2010, byla společnost Telefónica Czech Republic, a.s. stanovena jako podnik s významnou tržní silou. Rozhodnutím o ceně CEN/7/04.2010-68 jí pak byly uloženy povinnosti související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a toto rozhodnutí bylo následně změněno rozhodnutím č. CEN/7/07.2012-4.

Úřad je povinen průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky uložených nápravných opatření na jednotlivé relevantní trhy i v období mezi analýzami. Podle § 56 odst. 3 Zákona Úřad sleduje a vyhodnocuje úroveň cen, jež jsou předmětem regulace cen v oblasti elektronických komunikací. V případě, kdy Úřad dospěje k názoru, že je třeba úroveň stanovených cen upravit, postupuje podle § 51 odst. 8 Zákona, protože se nejedná o uložení nové povinnosti, ale o změnu povinnosti, která již na relevantním trhu existuje a která byla předpokládána v analýze.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu.

čj. ČTÚ-136 195/2012-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 16. října 2012

Top