VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. (do 21. června 2014 Telefónica Czech Republic, a.s.), se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní si

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“ návrh rozhodnutí o stanovení společnosti O2 Czech Republic a.s. (do 21. června 2014 Telefónica Czech Republic, a.s.), se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 (dále jen „O2“) podnikem s významnou tržní silou (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 23. května 2014 v částce 10/2014 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/1/05.2014-4. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností O2, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností O2.

čj. ČTÚ-30 273/2014-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.

Stanovisko ÚOHS zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., doručeno dne 22. 7. 2014

Top