VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sí

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ návrhy rozhodnutí o uložení povinností podnikům s významnou tržní silou (níže uvedené společnosti) (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 13. prosince 2013 v částce 20/2013 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/7/12.2013-9. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinností s níže uvedenými společnostmi. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnosti k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Jejich návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí předkládá k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí jednotlivá správní řízení.

Konzultované návrhy rozhodnutí:

čj. ČTÚ-7 350/2014-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 4. 3. 2014

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 14. 3. 2014

Top