VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti zvláštních cen – Vodafone Czech Republic a.s.

Dne 22. srpna 2022 vyhlásil Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v částce 8/2022 Telekomunikačního věstníku výběrové řízení na podnikatele, kterým bude v rámci univerzální služby uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích, a to nejen v pevném místě (dále jen „zvláštní ceny“).

Na základě výsledků výběrového řízení a na základě závěrečné zprávy výběrové komise rozhodla Rada Úřadu o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu zvláštních cen společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

V souladu s § 130 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je Úřad oprávněn lhůtu 30 dnů pro uplatnění připomínek přiměřeně zkrátit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzhledem k tomu, že bod 13. přechodných ustanovení zákona o elektronických komunikacích (čl. II zákona č. 374/2021 Sb.) stanoví povinnost uložit poskytování dílčí služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích účinného ode dne 1. ledna 2022 do 12 měsíců ode dne jeho účinnosti, přistoupil Úřad ke zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek. Pokud by ke zkrácení lhůty nedošlo, nebylo by možné uskutečnit všechny potřebné kroky vyžadované právním řádem a vydat rozhodnutí tak, aby byly naplněny všechny zákonné požadavky.

Připomínky k záměru lze v souladu s výše uvedeným uplatnit nejpozději do 10 pracovních dní od uveřejnění této výzvy.


čj. ČTÚ-35772/2022-610/XIII.vyř.
odbor regulace

komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Top