VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích společnosti BT Limited, organiza

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a s ohledem na § 51 odst. 3 Zákona návrh rozhodnutí o změně povinností souvisejících s regulací cen uložených na základě § 51 odst. 3 Zákona společnosti BT Limited, organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 70802025, (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Společnost BT Limited, organizační složka byla na základě analýzy relevantního trhu č. 9 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ stanovena podnikem s významnou tržní silou, kterému byly následně uloženy povinnosti související s regulací cen na základě § 51 odst. 3 Zákona.

Správní orgán po provedeném vyhodnocení účinků rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-52 zjistil, že uložená povinnost v navrženém rozsahu se jeví jako nadbytečná a představuje pro jejího adresáta nepřiměřenou zátěž. Vzhledem k výše uvedenému správní orgán hodlá rozhodnout o změně uložené povinnosti.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona se návrh rozhodnutí o změně uložené povinnosti předkládá ke konzultaci.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností Společnost BT Limited, organizační složka.

ČTÚ čj. 68 816/2006-611/II.vyř.
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 18.05.2007

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 18.05.2007

Top