VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení povinností podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 51 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy bývalého relevantního trhu č. 3b – „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“ návrh rozhodnutí o zrušení povinností (dále jen „návrh rozhodnutí“) společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 (dále jen „CETIN“).

Analýza bývalého relevantního trhu byla uveřejněna dne 26. července 2023 v částce 3/2023 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán zahájila správní řízení ve věci zrušení povinností se společností CETIN, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval společnost CETIN k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhům rozhodnutí lze v souladu s § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán po provedení všech nezbytných procesních úkonů dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

 

čj. ČTÚ-33785/2023-610/III.vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskuzním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top