VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledků analýzy relevantního trhu č. 4

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě analýzy relevantního trhu č. 4 - „velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“ návrh rozhodnutí o stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063 (dále jen „CETIN“) podnikem s významnou tržní silou na Segmentu A výše uvedeného relevantního trhu (dále jen „návrh rozhodnutí“).

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 25. srpna 2017 v částce 11/2017 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/4/08.2017-5. Rada Českého telekomunikačního úřadu tak zahájila ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou správní řízení se společností CETIN, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

čj. ČTÚ-47 028/2017-611/II. vyř.
odbor ekonomické regulace


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

 

Soubory ke stažení
Top