VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů návrh Vyhlášení výběrového řízení a zahájil v souladu s usnesením vlády ČR č. 78/2011 ze dne 26. ledna 2011 proces výběrového řízení na kmitočty uvolněné úspěšným přechodem České republiky na digitální televizní vysílání.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích předkládá Úřad návrh „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“ k veřejné konzultaci. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám předložen kompletní návrh textu dokumentace Vyhlášení výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

10.4.2012

V zájmu zajištění dostatečného prostoru pro uplatnění připomínek všech potenciálních účastníků aukce a na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o prodloužení konzultace byla lhůta pro uplatnění připomínek prodloužena do 11. května 2012.

čj. ČTÚ-50 004/2012-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ha-vel internet s.r.o., podáno 3. 4. 2012

ČESKÁ TELEVIZE, podáno 18. 4. 2012

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 10. 5. 2012
Pozn.: Verze dokumentu, kde jsou vynechány odstavce označené jako obchodní tajemství.

ha-vel internet s.r.o., podáno 10. 5. 2012

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí
v České republice
(APKT), podáno 10. 5. 2012

Ing. František Boček, podáno 10. 5. 2012

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s., podáno 10. 5. 2012

Telefónica Czech Republic, a.s., podáno 11. 5. 2012
Pozn.: Verze dokumentu bez přílohy, která byla označena jako obchodní tajemství.

PPF a.s., podáno 11. 5. 2012

CET Capital s.r.o., podáno 11. 5. 2012

České Radiokomunikace a.s. a Czech Digital Group, a.s., podáno 11. 5. 2012
Pozn.: Verze dokumentu bez části I., která byla označena jako obchodní tajemství.

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 11. 5. 2012

Český telekomunikační klastr o.s., podáno 11. 5. 2012

Dial Telecom, a.s., podáno 11. 5. 2012

Radim Hasalík, podáno 11. 5. 2012

Petr Šimůnek, podáno 11. 5. 2012

Česká pošta, s.p., podáno 11. 5. 2012
Pozn.: Celý dokument byl označen jako obchodní tajemství.

GTS Czech s.r.o., podáno 11. 5. 2012

Martin Frýdek, podáno 11. 5. 2012

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podáno 11. 5. 2012

FTV Prima, spol. s r.o., podáno 11. 5. 2012

Jan Husák, podáno 11. 5. 2012

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), podáno 11. 5. 2012

ICT UNIE o.s., podáno 11. 5. 2012

Daniel Man, podáno 11. 5. 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu, podáno 11. 5. 2012


CET 21 spol. s r.o., podáno 15. 5. 2012


Další doručené dokumenty:

Petice doručená petičním výborem: Martin Dostál, Hana Pečinková,
Martin Lubomír Dostál
, podáno 19. 4. 2012
Pozn.: V příloze 11 listů podpisového archu.

Žádost o změnu opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005/15:
Mgr. Aleš Rádl
, podáno 11. 5. 2012


Připomínky a stanoviska ÚOHS:

ÚOHS, doručeno 12. 7. 2012

Top