VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh Vyhlášení výběrového řízení a zahájil v souladu s usnesením vlády ČR č. 78/2011 ze dne 26. ledna 2011 proces výběrového řízení na kmitočty uvolněné úspěšným přechodem České republiky na digitální televizní vysílání.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích předkládá Úřad návrh „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“ k veřejné konzultaci. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je k připomínkám předložen návrh podmínek Vyhlášení výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění. Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení nemá již Úřad možnost podmínky výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

24.4.2013

V zájmu zajištění dostatečného prostoru pro uplatnění připomínek všech potenciálních účastníků aukce byla lhůta pro uplatnění připomínek prodloužena do 22. května 2013.

čj. ČTÚ-32 572/2013-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Petr Lukáš, podáno 9. 4. 2013

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podáno 26. 4. 2013

Martin Dvořák, podáno 3. 5. 2013

Ericsson spol. s r.o., podáno 6. 5. 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu, podáno 21. 5. 2013

Jiří Budil, podáno 21. 5. 2013

Svaz průmyslu a dopravy České republiky, podáno 21. 5. 2013

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 22. 5. 2013

PPF Mobile Services a.s., podáno 22. 5. 2013

Český telekomunikační klastr, podáno 22. 5. 2013

České radiokomunikace a.s., podáno 22. 5. 2013

Czech Digital Group, a.s., podáno 22. 5. 2013

CET Capital s.r.o., podáno 22. 5. 2013

Jan Husák, podáno 22. 5. 2013

Telefónica Czech Republic, a.s., podáno 22. 5. 2013

Vodafone Czech Republic a.s., podáno 22. 5. 2013


Připomínky a stanoviska ÚOHS:

ÚOHS, doručeno 9. 8. 2013

odpověď ČTÚ


Připomínky a stanoviska MPO:

MPO, doručeno 14. 8. 2013

odpověď ČTÚ

Top