VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu výpočtu ukazatele WACC pro účely stanovení přiměřeného zisku v čistých nákladech na poskytování základních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) předkládá k uplatnění připomínek návrh výpočtu ukazatele WACC v poštovním sektoru. Ukazatel WACC je jedním ze vstupů při výpočtu čistých nákladů a při výpočtu se použije postupem podle §§ 3a-3c vyhlášky č. 464/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Nárok na zohlednění přiměřeného zisku při stanovení čistých nákladů vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.

Výše nároku na přiměřený zisk při stanovení čistých nákladů je vypočtena metodou nákladů kapitálu, které má poskytovatel s uloženou povinností poskytovat základní služby (základní scénář) a tentýž poskytovatel bez uložené povinnosti (alternativní scénář). Náklady na kapitál se vypočtou jako součin vloženého kapitálu a ukazatele WACC, výpočet se provede samostatně pro základní a alternativní scénář.  Hodnotu ukazatele WACC stanoví v souladu s vyhláškou Úřad.

S ohledem na naplňování zásady transparentnosti předkládá Úřad do veřejné konzultace výpočet zpracovaný ve spolupráci s poradenskou společností IstroAnalytica Advisory s.r.o. Hodnoty budou platné pro poštovní licenci udělenou na období od roku 2025.

Výpočet ukazatelů WACC byl proveden samostatně pro poskytovatele s uloženou povinností poskytovat základní služby a poskytovatele bez uložené povinnosti. Vzhledem k tomu, že se výpočet provádí před udělením poštovní licence, byly hodnoty WACC vypočteny pro hypotetického poskytovatele s uloženou povinností poskytovat základní služby a hypotetického poskytovatele bez uložené povinnosti působícího v České republice. Pokud to bylo možné, vstupovaly do výpočtu hodnoty za Českou republiku (bezriziková výnosová míra, daňová sazba). Pokud to z důvodu nedostupnosti tuzemských dat možné nebylo, byly vstupní hodnoty do vzorce WACC určeny na základě hodnot porovnatelných společností (beta, kapitálová struktura, dluhová prémie). Výsledkem je WACC pro poskytovatele s uloženou povinností ve výši 9,60 %, pro poskytovatele bez uložené povinnosti ve výši 10,50 %,

Připomínky k návrhu lze uplatnit do 29. prosince 2023.

Po ukončení veřejné konzultace budou obdržené připomínky vypořádány a jejich vypořádání bude zveřejněno. Úřad zveřejní konečnou verzi výpočtu a doprovodného dokumentu.

čj. ČTÚ- 44 639/2023-611
Odbor ekonomické regulace


Diskuze je uzavřena.

V rámci veřejné konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky, stanoviska ani názory.

Soubory ke stažení
Top