VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval na základě zmocnění obsaženého v § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), návrhy vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona, tj. vzor smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře, vzor smlouvy o průzkumu na místě a vzor smlouvy o koordinaci stavebních prací.

Podle § 3 odst. 4 zákona má ČTÚ povinnost návrhy vzorů smluv konzultovat s použitím ustanovení § 130 zákona o elektronických komunikacích zejména s oprávněnými a povinnými osobami, tj. smluvními stranami předmětných smluv.

ČTÚ na základě této výzvy k uplatnění připomínek předkládá k veřejné konzultaci návrhy předmětných vzorů smluv a rovněž pro informaci návrh doprovodného vysvětlujícího textu k těmto návrhům vzorů smluv, které budou po provedení této veřejné konzultace uveřejněny na internetových stránkách ČTÚ.

Připomínky k návrhům vzorů smluv lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-42 235/2017-606
                                                                                                      odbor legislativní a právní


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínka k Veřejné konzultaci návrhům vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb.

18.08.2017 - 15:18 Martin Dvořák, Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

Vítáme stávající návrhy všech 3 smluv které dle našeho názoru reflektují literu i ducha zákona č. 194/2017. Návrhy smluv jsou obecné a umožňují dostatečnou smluvní volnost a projevení vůle smluvních stran. Náš komentář směřuje primárně k obavám z formalistického posuzování požadavků ze strany Povinných (excesivní doba, formální odmítnutí) v situaci, kdy ještě nejsou známy rozhodnutí/precedenty správního orgánu. Z těchto důvodů bychom navrhovali doplnění Návrhu průvodního textu ke vzorům smluv na web ČTÚ (případně vytvořit separátní metodický dokument) o následující oblasti ke kterým se ČTÚ jako správní orgán vyjádří:

1. prohlášení o tom, že smluvní strany by měly aktivně spolupracovat k pozitivnímu řešení v duchu zákona 194/2017
2. blíže specifikovat modelové případy excesivního/formálního požadavku ze strany Povinného který ČTÚ bude zamítat ve správním řízení
2.A. Smlouva o průzkumu - do jaké míry je třeba vymezit předmět průzkumu Oprávněným aby to již nebylo diskriminační (přesné zaměření, výšková identifikace aj.).
2.B. Smlouva o přístupu k infrastruktuře – neakceptace excesivního vyžadování předložení dokladů o zajištění smluv s majiteli pozemků ze strany Povinných
2.C. Identifikovat předem případy kdy Oprávněnému může být odmítnout přístup (bezpečnost, energetické normy apod.). Vhodné řešení zřejmě formou workshopu.
3. Je třeba dokončit Nákladový model pro stanovení cen za přístup dle Smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře (bod 10 vysvětlivek k této smlouvě) pro zajištění smluvní jistoty stran. Naše hlavní námitky byly předběžně ČTÚ již předány našimi členy v rámci konzultace (Dial Telecom, UPC). Hlavní námitky směřují k nezahrnutí věcných břemen, nákladů na přípravu stavby, stanovení cen v podmínkách různé tržní síly subjektů, možnost cenových map dle oblastí aj.

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhům vzorů smluv podle § 4, 8 a 10 zákona č. 194/2017 Sb.

23.08.2017 - 14:59 Hospodářská komora ČR

Vítáme stávající návrhy všech 3 smluv které dle našeho názoru reflektují literu i ducha zákona č. 194/2017. Návrhy smluv jsou obecné a umožňují dostatečnou smluvní volnost a projevení vůle smluvních stran. Naše komentáře směřují primárně k obavám z formalistického posuzování požadavků ze strany Povinných (excesivní doba, formální odmítnutí) v situaci, kdy ještě nejsou známy rozhodnutí správního orgánu. Z těchto důvodů bychom navrhovali doplnění Návrhu průvodního textu ke vzorům smluv na web ČTÚ (případně vytvořit separátní metodický dokument) o následující oblasti ke kterým se ČTÚ jako správní orgán vyjádří:

1. prohlášení o tom, že smluvní strany by měly aktivně spolupracovat k pozitivnímu řešení v duchu zákona 194/2017
2. blíže specifikovat modelové případy excesivního/formálního požadavku ze strany Povinného který ČTÚ bude zamítat ve správním řízení
2.A. Smlouva o průzkumu - do jaké míry je třeba vymezit předmět průzkumu Oprávněným aby to již nebylo diskriminační (přesné zaměření, výšková identifikace aj.).
2.B. Smlouva o přístupu k infrastruktuře – neakceptace excesivního vyžadování předložení dokladů o zajištění smluv s majiteli pozemků ze strany Povinných
2.C. Identifikovat předem případy kdy Oprávněnému může být odmítnout přístup (bezpečnost, energetické normy apod.). Vhodné řešení zřejmě formou workshopu.
3. Je třeba dokončit Nákladový model pro stanovení cen za přístup dle Smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře (bod 10 vysvětlivek k této smlouvě) pro zajištění smluvní jistoty stran. Hlavní námitky směřují k nezahrnutí věcných břemen, nákladů na přípravu stavby, stanovení cen v podmínkách různé tržní síly subjektů, možnost cenových map dle oblastí aj.

Top