VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2012-Y, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálníc

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 71 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2012-Y, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality.

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění Zákon. Touto novelou Zákona dochází k transpozici revidovaného znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací do českého právního řádu, přičemž je kladen důraz na zajištění rovnocenného přístupu ke službám pro zdravotně postižené uživatele a rozšiřuje se rozsah služeb uvedených v § 54 odst. 2 Zákona na oblast veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Z tohoto důvodu Úřad přistoupil k vydání nového opatření s cílem vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu. Úřad přitom vzal v úvahu i vývoj v oblasti nabídky služeb elektronických komunikací a měnící se strukturu požadovaných informací.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy.

čj. ČTÚ-44 567/2012-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 17. 4. 2012

Top