VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz podle § 22a odst. 1 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz (dále jen „Přezkoumání“), a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat. ČTÚ na základě závěrů Přezkoumání dospěl k závěru, že důvody pro omezení počtu práv v kmitočtovém pásmu 900 MHz budou trvat až do 30. června 2029, což je datum platnosti nově vydávaných přídělů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Tyto závěry přezkoumání ČTÚ zveřejnil.

Ve vztahu ke kmitočtům z pásma 1800 MHz ČTÚ důvody pro trvání omezení počtu práv v tomto pásmu do výše uvedeného termínu shledal jako důvodné v rámci přípravy podmínek Výběrového řízení na kmitočty z tohoto pásma, které bylo realizováno v roce 2016.

S odkazem na tyto skutečnosti požádala dne 15. 3. 2017 společnost Vodafone Czech Republic a.s, která je držitelem přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 900 a 1800 MHz s platností do 15. 1. 2021, aby ČTÚ přistoupil neprodleně k vydání takových přídělů rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 900 MHz a 1800 MHz této společnosti, které budou pokrývat stejný rozsah kmitočtů jako dosud platné příděly, budou na tyto příděly časově navazovat, a jejich platnost bude stanovena do r. 2029.

Na základě této žádosti ČTÚ postupem vycházejícím z § 20 odst. 5 zákona zajistil ocenění přídělů rádiových kmitočtů ve výše uvedených kmitočtových pásmech znaleckým ústavem. Znalecký ústav stanovil znaleckým posudkem včetně doplňku cenu prodloužení doby platnosti přídělů ve výše uvedených kmitočtových pásmech do r. 2029 na 192 mil. Kč při platbě do konce roku 2020.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá ČTÚ držitele dosavadního přídělu v těchto kmitočtových pásmech vyzvat k podání žádosti o udělení nového přídělu, navazujícího na výše udělené příděly. O žádosti ČTÚ rozhodne v souladu s platným zněním zákona bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-42 014/2016-613/XV. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Diskuze je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Vyjádření znalce k připomínkám k ocenění přídělu rádiových kmitočtů

Konečné závěry přezkumu trvání důvodů pro omezení počtu práv

Znalecký posudek včetně doplňku a příloh

Soubory ke stažení
Top