VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz (dále jen „Přezkoumání“), a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat.

Úřad na základě závěrů Přezkoumání dospěl k závěru, že současné omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je nutné nadále zachovat a umožnit tak nejen další pokračování poskytování současných služeb elektronických komunikací, ale i rozvoj služeb nových.

Vzhledem k potřebě sjednotit dobu platnosti vydaných přídělů v pásmu 2,1 GHz a umožnit tak efektivní budoucí plánování využití tohoto pásma vydal Úřad 14. 12. 2021 obnovený příděl rádiových kmitočtů společnosti O2 Czech Republic a.s. s platností do 31. 12. 2041. Následně obdržel Úřad žádosti od dalších držitelů přídělů rádiových kmitočtů v dotčeném pásmu, společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., o provedení přezkumu, zda stále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v tomto kmitočtovém pásmu, a vydání obnovených přídělů rádiových kmitočtů.

Na základě těchto žádostí Úřad provedl přezkoumání a podle § 20 odst. 7 zákona zajistil ocenění přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 1920–1980 / 2110–2170 MHz znaleckým ústavem. Znalec stanovil znaleckým posudkem cenu přídělů ve výše uvedeném kmitočtovém pásmu tak, jak je uvedeno v kap. 6 posudku na str. 53.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadních přídělů T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. vyzvat k podání žádostí o udělení nových přídělů. O žádosti Úřad rozhodne v souladu s platným zněním zákona bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k závěrům přezkumu lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 30 dnů, tj. do 15. srpna 2022.

čj. ČTÚ-31 678/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek

Konečné závěry přezkumu trvání důvodů pro omezení počtu práv

Soubory ke stažení
Top