VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, jehož držitelem je společnost Česká televize

UPOZORNĚNÍ Českého telekomunikačního úřadu k veřejné konzultaci k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního vysílání, jehož držitelem je společnost Česká televize

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil dne 31. května 2019 na Diskusním místě výzvu k uplatnění připomínek k záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního vysílání, jehož držitelem je společnost Česká televize, upozorňuje ČTÚ (dále jen „Záměr“). Po zveřejnění výzvy ČTÚ zjistil, že v jejím závěrečném odstavci byl nedopatřením uveden text, který – jak bylo zřejmé z vlastního popisu Záměru, nijak nesouvisel s jeho věcnou podstatou.

ČTÚ proto zveřejnil opravený text a uveřejnil jej na diskusním místě (viz níže).

V zájmu zajištění maximální transparentnosti svého postupu ČTÚ na tuto skutečnost tímto upozorňuje všechny případné zájemce o zaslání připomínek v rámci veřejné konzultace, a současně stanovuje lhůtu na jejich podání do 12. července 2019.


Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zahajuje konzultaci záměru rozhodnutím podle § 22 a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) změnit dříve udělený příděl rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání. Důvodem změny je vytvoření podmínek pro realizaci uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz od zemského digitálního televizního vysílání. Veřejnou konzultaci podle § 130 zákona ČTÚ zahajuje v souladu s § 22a odst. 1 zákona na základě žádosti společnosti Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Praha 4 Kavčí Hory, 140 70 (dále jen „žadatel“) o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání (vysílací síť č. 1), vydaného ČTÚ dne 17. 7. 2008 pod čj. 44 406/2008-613 ve znění dalších rozhodnutí (dále jen „příděl“). Žadatel podal svoji žádost o změnu přídělu v souladu s čl. II Přechodná ustanovení, bod 5 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Při rozhodování o uvedené žádosti ČTÚ zohlední zejména následující skutečnosti.

Prováděcí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 899 z května 2017 požaduje, aby členské státy nejpozději do 30. června 2020 harmonizovaly podmínky využívání pásma 694–790 MHz (pásmo „700 MHz“) pouze pro služby mobilní komunikace. Tímto rozhodnutím a prováděcím rozhodnutím Evropské komise (EU) 2016/687 o harmonizaci kmitočtového pásma 694–790 MHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní využívání v Unii je definován harmonizační záměr Evropské unie pro budoucí využívání uvedené části rádiového spektra. Tento požadavek znamená signifikantní ztrátu počtu disponibilních vysílacích kanálů a způsobil by ve svém důsledku omezení současného rozsahu zemského digitálního televizního vysílání DVB-T v České republice.

Opatření související s realizací požadavků tohoto rozhodnutí stanovil zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „diginovela zákona“). Přechod na nový rozsah rádiových kmitočtů (kanálů) bude proveden postupem v souladu s na základě novely zákona vydaným nařízením vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (dále jen „Technický plánu přechodu“), který podrobně zahrnuje časovou posloupnost změny rádiových kmitočtů, nelze uskutečnit, aniž by došlo ke změně dříve vydaného přídělu.

ČTÚ v souladu s § 22a odst. 3 posoudil plnění podmínek podle § 22 odst. 2 písm. d) a došel k závěru, že požadovanou změnou přídělu nebude narušena hospodářská soutěž v oblasti elektronických komunikací z hlediska využívání rádiových kmitočtů, protože rádiové kmitočty umožní držiteli přídělu i po provedené změně zajišťovat síť elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání (vysílací síť č. 21) tak, aby nedošlo ke snížení dostupnosti vysílání šířeného prostřednictvím sítě držitele přídělu oproti dosavadnímu stavu, avšak změnou nedojde ke změně počtu vysílacích sítí oproti počtu, který je v současné době. Požadovanou změnou rovněž nedojde ke změně podmínek ve využívání rádiových kmitočtů, jejichž využívání bylo mezinárodně harmonizováno. Předmětné rádiové kmitočty v pásmu 470–694 MHz jsou harmonizovaně určeny pro šíření zemského digitálního televizního vysílání i po provedení požadované změny budou k tomuto účelu využívány. ČTÚ je podle § 3 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, povinen držiteli přídělu, který naplňuje v oblasti televizního vysílání veřejnou službu, vyhradit rádiové kmitočty pro účely multiplexu veřejné služby. Požadovanou změnou proto nedojde k narušení účelného využití rádiového spektra, protože rádiové kmitočty budou držitelem přídělu využity ke stejnému účelu jako před provedením změny, a přitom budou využity efektivněji, protože pro zajištění stejného rozsahu sítě elektronických komunikací bude mít držitel přídělu k dispozici menší počet rádiových kmitočtů.

Vzhledem k tomu, že žadatel předložil žádost splňující všechny požadavky zákonem stanovené pro provedení změny přídělu rádiových kmitočtů a ČTÚ ani v rámci své běžné činnosti nezaznamenal žádné důvody, pro které by nebylo možné obdržené žádosti vyhovět, došel ČTÚ k závěru, že žádosti vyhovět lze.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovanému záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání.

čj. ČTÚ-21 532/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

  • T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 11. 7. 2019
  • Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 12. 7. 2019

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top