VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost

umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) záměr uložit v rámci univerzální služby povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 Zákona.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 6 Zákona je Úřad oprávněn pro potřeby veřejné konzultace standardní zákonnou lhůtu 1 měsíce pro uplatnění připomínek přiměřeně zkrátit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzhledem k tomu, že povinnost poskytovat v současnosti uloženou dílčí službu zvláštních cen je uložena do 31. prosince 2021, přistoupil Úřad ke zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek na 10 pracovních dní. V případě, že by ke zkrácení nedošlo, nebylo by možné uskutečnit všechny potřebné kroky vyžadované právním řádem a vydat do doby konce platnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI. vyř. nové rozhodnutí tak, aby nedošlo k přerušení poskytování služby osobám se zvláštními sociálními potřebami. Úřad přitom přihlédl při stanovení nové délky lhůty i ke skutečnosti, že záměr neobsahuje žádné zásadně odlišné skutečnosti, které by nebyly promítnuty už do stávajícího rozhodnutí o uložení této povinnosti.

Připomínky k záměru lze v souladu s výše uvedeným uplatnit nejpozději do 10 pracovních dní od uveřejnění této výzvy.


čj. ČTÚ-40 618/2021-610

odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Ve veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Soubory ke stažení
Záměr(295.98 KB)
Top