VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 39 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) záměr o uložení povinnosti podle § 38 odst. 3 Zákona umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) a b), a to nejen v pevném místě.

Připomínky k záměru lze v souladu s § 130 odst. 6 Zákona uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-23 344/2022-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek

Soubory ke stažení

Stanoviska a názory

Připomínky APMS k Záměru uložit zvláštní ceny (ČTÚ-23 344/2022-610)

22.06.2022 - 13:02 Markéta Kuklová

Připomínky APMS k záměru uložit podle § 38 odst. 3 Zákona v rámci univerzální služby povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby, a to nejen v pevném místě (dále jen „zvláštní ceny“) (ČTÚ-23 344/2022-610).

Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen APMS) vítá možnost uplatnit své připomínky a komentáře k záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní ceny (dále jen záměr).

APMS nemá v úmyslu se vyjadřovat k jednotlivým částem záměru, ale soustředí se v těchto připomínkách na proces kvalifikace žadatelů o zvláštní cenu. V rámci novely zákona
o elektronických komunikací došlo k rozšíření oprávněných osob o osoby s nízkými příjmy, které svoji oprávněnost požádat o zvláštní cenu mají doložit pouze čestným prohlášením, ve kterém uvedou, že jejich započitatelné příjmy za uplynulé kalendářní čtvrtletí jsou nižší než 2,15násobek životního minima. APMS je toho názoru, že takovýto mechanismus je dlouhodobě neudržitelný z několika důvodů:

• Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) ani žádný operátor není schopen zkontrolovat věrohodnost čestného prohlášení, a tedy oprávněnost žádat o zvláštní cenu, protože k tomu nemá příslušné kompetence.
• Takto nastavená podpora by mohla vést ke zneužití institutu univerzální služby (neověřitelné čestné prohlášení k tomu přímo vybízí), což může mít následek ve zvýšeném čerpání ze státního rozpočtu, který je v současné době velmi napjatý.
• Poskytovatelé univerzální služby budou následně vystaveni riziku neproplacení ztráty z univerzální služby, pokud by ČTÚ neuznal čestná prohlášení.
• Takto nastavená podpora nemá obdobu ani u žádné jiné dávky poskytované státem.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme před uložením povinností poskytovat zvláštní ceny pečlivě připravit změnu zákona o elektronických komunikacích v přímé spolupráci se zástupci telekomunikačního sektoru, u kterých existuje určitý předpoklad, že by se mohli stát poskytovateli této univerzální služby.

Následně by bylo nutné změnit i nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami. Tato změna by měla respektovat principy digitalizace státní správy („žádné kopie papírových formulářů apod.). ČTÚ v záměru avizuje vznik databáze příjemců zvláštních cen pro účely kontroly duplicitních žádostí o čerpání příspěvků (dotací). Připomínáme však, že ČTÚ přislíbil sektoru vytvořit také digitální systém, který umožní ověřit způsobilost žadatele k získání příspěvku, resp. dotace 200 Kč/měsíc (výše je určená nařízením vlády) k žadatelem zvolenému cenovému plánu.

Důsledně promyšlené řešení by na rozdíl od aktuálního návrhu umožnilo nejen kontrolu oprávněnosti žádajících osob, ale také větší jistotu pro stát, že tato podpora nebude zneužívána a nedojde k neoprávněným výdajům ze státního rozpočtu.

Top