VÝZVA k uplatnění připomínek k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) je podle § 20 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), povinen sledovat a v přiměřených intervalech nebo na základě důvodného požadavku dotčené osoby přezkoumávat, zda důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají.

V souladu s § 20 odst. 5 zákona předkládá Úřad Závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz, k veřejné konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 zákona.

Připomínky k závěrům přezkoumání lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich uveřejnění.

čj. ČTÚ-76 259/2011-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top