VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh Vyhlášení výběrového řízení a zahájil proces výběrového řízení na kmitočty v pásmu 174–230 MHz, určených pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací.

V souladu s § 130 zákona o elektronických komunikacích předkládá Úřad návrh „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174–230 MHz“ k veřejné konzultaci. V zájmu maximální transparentnosti celého procesu je předložen návrh podmínek Vyhlášení výběrového řízení.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění, tedy do 29. května 2023. Úřad vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovaným podmínkám výběrového řízení, protože po vyhlášení výběrového řízení již nemá Úřad možnost podmínky výběrového řízení měnit, a tudíž nemůže k dodatečně doručeným připomínkám přihlížet.

čj. ČTÚ-17 978/2023-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top