Zrušení poplatkové povinnosti za využívání rádiových kmitočtů pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) informuje, že dne 1. 8. 2011 nabude účinnosti zákon č. 137/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na základě uvedeného zákona dochází ke změně § 24 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tak, že povinnost platit poplatky za využívání rádiových kmitočtů se nově nevztahuje i na držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů při využívání rádiových kmitočtů pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti.

Pro aplikaci předmětné změny zákona při správním řízení ve věci udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby je nutné, aby žadatel o udělení individuálního oprávnění jednoznačně deklaroval, že rádiové kmitočty přidělené letadlové stanici na základě individuálního oprávnění bude využívat VÝHRADNĚ při sportovní a rekreační letecké činnosti, která není uskutečňována za účelem zisku. Dále musí žadatel o udělení individuálního oprávnění prokázat, že letecká činnost bude prováděna na letadle, které splňuje parametry letadla, které může být určeno ke sportovní a rekreační činnosti. Úřad při aplikaci změny § 24 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích vychází z § 77 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, kde se rekreačním a sportovním létáním rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Rekreační a sportovní létání lze provozovat pouze letadly s maximální vzletovou hmotností menší než 5,7 t a s celkovým počtem sedadel pro cestující menším než 9.

S ohledem na danou změnu zákona o elektronických komunikacích Úřad doplnil formulář typu „G“ (LETADLOVÁ stanice) Čestným prohlášením, ve kterém by žadatel o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby pro rekreační a sportovní létání měl deklarovat, že letadlo, na jehož palubě je umístěná letadlová stanice, splňuje zákonné požadavky kladené na sportovní a rekreační létání a rádiové kmitočty budou (od určitého data) rovněž výhradně využívány pro rekreační a sportovní létání.

Aby mohla být změna zákona aplikována i na stávající držitele individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů letecké pohyblivé služby, je nutné, aby tito držitelé požádali Úřad o:

  1. změnu příslušného individuálního oprávnění letadlové stanice spočívající v „osvobození“ od placení poplatků za využívání rádiových kmitočtů,
  2. vrácení přeplatku, pokud tento vznikl, s uvedením čísla účtu, na který má být přeplatek zaslán.

Při podání žádosti o změnu individuálního oprávnění z důvodu absence poplatkové povinnosti Úřad doporučuje použít rovněž výše uvedené Čestné prohlášení (nejlépe vyplněný nový formulář typu G). Zde je rovněž nutné uvést, od jakého data byly kmitočty využívány výhradně pro účely rekreačního a sportovního létání. Případný přeplatek však lze uplatnit až od účinnosti zákona č. 137/2011 Sb., tj. od 1. 8. 2011.

S ohledem na skutečnost, že důvodem změny individuálního oprávnění je v daném případě změna zákona, jedná se podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, o důvod pro osvobození od úhrady správního poplatku za provedení změny v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

V případě kladného posouzení žádosti Úřad vydá rozhodnutí o změně poplatkové části příslušného individuálního oprávnění a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vrátí žadateli/držiteli příslušného oprávnění alikvotní část poplatků za využívání rádiových kmitočtů za dobu (po nabytí účinnosti změny zákona), kdy byly podle Čestného prohlášení využívány výhradně pro účely rekreačního a sportovního létání.

28. 7. 2011

Top