SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/03.2006-16, trh č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/03.2006-16, trh č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě . Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 9/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 18 035/2006-609
odbor analýz trhů

Stanovisko ÚOHS

Připomínky EK

Top