VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o pokračování v řízení s velkým počtem účastníků

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vydal oznámení podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu. S ohledem na počet účastníků předmětného správního řízení doručuje oznámení, jehož text je v příloze tohoto sdělení, ve smyslu § 122 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, ve spojení s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení této vyhlášky se výše uvedené oznámení považuje za doručené.

 

Ing. Beáta Smrkovská v. r.
ředitelka odboru ekonomické regulace

Přílohy:
Oznámení čj. ČTÚ-57 438/2007-611/XXXIX. vyř.


čj. ČTÚ-57 438/2007-611/XL. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top