VÝZVA k podávání připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/15/XX.2006-Y, trhu č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 51 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/15/XX.2006 – Y, trhu č. 15 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

Úřad v tomto opatření provedl analýzu relevantního trhu za účelem zjištění, zda tento trh je efektivně konkurenční. Na základě výsledků provedené analýzy Úřad zjistil, že relevantní trh je efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm nepůsobí žádný podnik s významnou tržní silou.

Vzhledem k tomu, že navrhované opatření se dotýká ochrany hospodářské soutěže, Úřad návrh rovněž konzultuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 9 081/2006–609
odbor analýz trhů


 Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny zde .


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ČAT   doručeno 17.3.2006

APVTS doručeno 20.3.2006

GTS Novera a.s.   doručeno 22.03.2006

Unient Communications, a.s. doručeno 22.3.2006

APMS   doručeno 22.3.2006

Czech on Line, a.s.  doručeno 23.3.2006

Top