VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK č. OOP/11/XX.2005

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 70 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/11/XX.2005, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora.

Účelem předkládaného opatření obecné povahy je stanovit technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora (dále jen „CS a CPS“). Úřad je oprávněn a povinen vydat toto opatření obecné povahy podle § 70 odst. 3 zákona.

Podmínky jak technické tak organizační jsou v opatření obecné povahy stanoveny tak, aby povinný operátor nemohl bránit uživatelům uskutečňování volání s použitím CS a CPS, a také aby nezvyšoval náklady, které musí hradit propojený podnikatel. Zásady pro účtování jsou nastaveny tak, že stranou účtující a odpovědnou za vytváření záznamů pro vyúčtování o uskutečněných voláních je poskytovatel přístupu .

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

Úřad současně provádí konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 130 odst. 3 a k provedení § 70 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ č.j. 12924/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek nejsou zveřejněny z důvodu uvedeného ve sdělení.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení  konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

Contactel, s.r.o.  doručeno dne 3. 6. 2005

APVTS  doručeno dne 3. 6. 2005

ČAT  doručeno 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno dne 3. 6. 2005

BT- Global Services  doručeno dne 6. 6. 2005

CAKK  doručeno dne 6. 6. 2005

ZUI  doručeno dne 6. 6. 2005

Top