VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro real

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn (dále jen „návrh opatření“). V rámci předchozí veřejné konzultace Úřad obdržel natolik závažné připomínky a stanoviska, že se rozhodl návrh opatření upravit a předkládá ho k nové veřejné konzultaci.

Důvodem pro změnu v opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, ve znění pozdějších změn (dále jen „opatření“) je vydání vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 231/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008.

Dalším důvodem byla z dosavadní praxe vyplývající nutnost úpravy lhůt pro informování účastníka a přejímajícího mobilního operátora o důvodech neúspěšné autorizace, proto byla nově stanovena max. lhůta pro autorizaci účastníka v případě předplacených karet a v případě písemné smlouvy. Dále byla zkrácena lhůta pro sdělení výsledku ověření objednávky účastníkovi a přejímajícímu operátorovi v případě písemné smlouvy. Zásadní je také umožnění přenositelnosti telefonních čísel s přístupovými kódy 9500 až 9599.

Připomínky k návrhu opatření lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 75 026/2008-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/01.2009-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn, zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS NOVERA a.s.  doručeno dne 13. 11. 2008

České Radiokomunikace a.s.  doručeno 24. 11. 2008

T-Mobile Czech Republic a.s. doručeno 01.12.2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 03.12.2008


Top