VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2005, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění inform

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 71 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2005, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Úřad v tomto opatření obecné povahy v souladu s § 71 odst. l zákona o elektronických komunikacích ukládá podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinnost uveřejňovat srovnávací přehledy o kvalitě, cenách a podmínkách jím poskytovaných služeb elektronických komunikací, a to ve formě, která umožní koncovým uživatelům údaje uvedené v těchto srovnávacích přehledech jednoduchým způsobem vzájemně porovnat. Tímto opatřením obecné povahy Úřad zároveň stanoví parametry kvality poskytovaných služeb, které mají být měřeny.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 6846/2005-620
odbor státní kontroly elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek nejsou zveřejněny z důvodu uvedeného ve sdělení.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS doručeno dne 10. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s. doručeno dne 10. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR doručeno dne 10. 6. 2005

T-Mobile a. s. doručeno dne 10. 6. 2005

Oskar Mobil a. s. doručeno 13. 6. 2005

Top