VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2005, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 86 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2005, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.

Na základě opatření obecné povahy, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, vedou oddělenou evidenci nákladů a výnosů podnikatelé, kterým tato povinnost vyplývá přímo z § 86 odst. 1 nebo odst. 8 zákona, a podnikatelé, kterým Úřad tuto povinnost uloží v souladu s § 86 odst. 2 zákona.

Přílohy uvedené v tomto opatření budou vydávány v návaznosti na výsledky analýzy relevantních trhů a v návaznosti na výběr poskytovatele univerzální služby a budou konzultovány samostatně.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 18005/2005-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek nejsou zveřejněny z důvodu uvedeného ve sdělení.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

ČAT  doručeno dne 3. 6. 2005

Ministerstvo informatiky ČR  doručeno 3. 6. 2005

ČESKÝ TELECOM, a. s.  doručeno 6. 6. 2005

Eurotel Praha spol. s r. o.  doručeno 6. 6. 2005

Oskar Mobil a. s.  doručeno dne 6. 6. 2005

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno dne 6. 6. 2005


APVTS  doručeno dne 7. 6. 2005

Stanoviska a názory

Formalismus...

22.11.2015 - 15:04 PUDr. Vinetů

Článek 3, odstavce 4, 5 a 6 hovoří o jakýchsi přílohách, které BUDOU vydány. Znamená to, že tyto přílohy budou "pružné", tedy budou vydávány tak, jak se to šikne?Jinak "veřejná" diskuse návrhu tohoto opatření a řady dalších jemu podobných a úzce zaměřených na velmi malou speciální množinu adresátů je naprostý formalismus a mrhání časem a prostorem.

Top