VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 15 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy č. OOP/X/xx.2022-y, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění.

V návaznosti na podnět k vyloučení údajů ze zpřístupnění, který ČTÚ obdržel od jednoho z držitelů individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění“), zahájil ČTÚ proces posouzení, zda a v jakém rozsahu je skutečně nezbytné některé údaje ze zpřístupnění vyloučit a zda stejná míra ochrany údajů případně přísluší i dalším údajům (jiných držitelů oprávnění), a které by proto bylo ze zpřístupnění rovněž nutné vyloučit. Závěry tohoto posouzení jsou obsahem předmětného opatření obecné povahy s tím, že ČTÚ došel k závěru, že je nutné, aby údaje o využívání rádiových kmitočtů oprávnění pevné a pohyblivé služby byly ze zpřístupnění úplně vyloučeny. V případě údajů, týkajících rozhlasové služby, dospěl ČTÚ k závěru, že tyto údaje není nutné ze zpřístupnění vyloučit.

V návaznosti na výše uvedené tak ČTÚ navrhuje vydání opatření obecné povahy podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dní ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-21 094/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné po lhůtě pro podávání připomínek:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/21/07.2022-12, kterým se stanoví rozsah údajů o individuálních oprávněních k využívání rádiových kmitočtů vyloučených ze zpřístupnění.

 

Soubory ke stažení
Top