VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008­Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14, které se zrušuje článkem 4 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je skutečnost, že po vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14 vydala Evropská komise Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES ze dne 7. dubna 2008, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství. Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 18. března 2005 rozhodnutí EPT/ECC/DEC/(05)05 o harmonizovaném využívání spektra pro IMT-2000 / UMTS systémy provozovanými v pásmu 2500–2690 MHz. Za účelem implementace těchto rozhodnutí EK a doporučení CEPT a v souvislosti s připravovaným zavedením sítí IMT / UMTS v pásmu 2,6 GHz v ČR provedl Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/1/07.2005-14:

  1. V tabulce v čl. 2 bod c) byla doplněna kmitočtová pásma 2500–2570 / 2620–2690 MHz a 2570–2620 MHz; v souvislosti s tím byl v čl. 2 doplněn bod i).
  2. V tabulce v čl. 2 bod c) byly doplněny poznámky 7) a 8), týkající se provozování terminálů v sítích MCA; v souvislosti s tím byl v čl. 2 doplněn bod h).
  3. Ke všeobecnému oprávnění byla přidána příloha č. 1, stanovující technické požadavky na terminály v sítích MCA.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 89 287/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zaslaných ve smyslu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2008­-17 k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ  doručeno 20. 11. 2008

Ministerstvo dopravy  doručeno 21. 11. 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu  doručeno 24. 11. 2008

Top