VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahrazuje původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7, které se zrušuje článkem 15 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání nového všeobecného oprávnění je zejména potřeba harmonizace předpisu prováděcího rozhodnutí Evropské komise 2013/752/EU, ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES (dále jen „rozhodnutí EK“). Dále Úřad navrhuje implementovat aktualizace obsažené v poslední verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 −; Užívání zařízení s krátkým dosahem. Proto Úřad navrhuje ve smyslu § 12 zákona provést v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7:

  1. V záhlaví článků 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 upravit znění kategorizace daného druhu zařízení podle rozhodnutí EK.
  2. V čl. 3 přidat nová kmitočtová pásma 27 MHz, 169 MHz a 57–64 GHz (pásma c1, f, f1, f2, f3, l).
  3. V čl. 3 odst. 3 v souladu s rozhodnutím EK upravit podmínky pro provozování audio a hlasových aplikací v pásmech 433 MHz a 860 MHz.
  4. V čl. 4 přidat nová kmitočtová pásma 7,3–23,0 MHz (pásmo b) a 24,25−;24,495 GHz (pásmo f6).
  5. V čl. 5 přidat nové kmitočtové pásmo 2483,5–2500 MHz (pásma d1, d2) a upravit podmínky pro radary pro sondování výšky hladiny.
  6. Provést formální úpravy včetně sloučení některých článků ve všeobecném oprávnění, zejména za účelem uvedení klasifikace zařízení do souladu s rozhodnutím EK a za účelem aktualizace citace norem.

S ohledem na tyto skutečnosti Úřad navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-12 878/2014-613
odbor správy kmitočtového spektra


Ve veřejné konzultaci byly uplatněny čtyři připomínky od dvou subjektů v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Znění těchto připomínek a jejich vypořádání je uvedeno v tabulce vypořádání připomínek na diskusním místě zde.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

KPE spol. s r.o., doručeno 3. 4. 2014

RIO Media a.s., doručeno 14. 4. 2014

Top