VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2017-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2017-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13, které se zrušuje článkem 17 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění, které nahrazuje dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13, je především vydání Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1483, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2006/804/ES (dále jen „Rozhodnutí EK“). Toto rozhodnutí ze dne 8. 8. 2017 bylo publikováno v OJ EU 18. 8. 2017 a je ho tedy třeba implementovat do 18. 2. 2018. 

Evropský radiokomunikační výbor dále vydal dne 19. května 2017 aktualizovanou verzi doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem (dále jen „Doporučení ERC“). Kromě toho došlo k aktualizaci dalších rozhodnutí a doporučení CEPT, jakož i k aktualizaci řady harmonizovaných norem.

Za účelem implementace těchto dokumentů ČTÚ navrhuje provést následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13:

  1. V čl. 3 odst. 8 upřesnit podmínky pro přenos obrazových informací v souladu s Rozhodnutím EK.
  2. V čl. 5 odst. 2 přidat nové kmitočtové pásmo 430–440 MHz pro lékařské tobolky pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu v souladu s Doporučením ERC.
  3. V čl. 10 odst. 2 upřesnit termín využívání kmitočtového pásma 694–786 MHz zařízeními pro bezdrátový přenos zvuku v souvislosti s dalším využitím pásma, stanoveným v příslušné části Plánu využití rádiového spektra.
  4. Přidat nový čl. 15, zavádějící kmitočtové pásmo 863,0–868,0 MHz pro širokopásmová zařízení krátkého dosahu, v souladu s Rozhodnutím EK a Doporučením ERC.
  5. Provést formální úpravy, zejména za účelem uvedení klasifikace zařízení do souladu s Rozhodnutím EK, aktualizace citace norem a opravy formálních chyb.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

čj. ČTÚ-70 774/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

 

Soubory ke stažení
Top