VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o ceně ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo pln

Český telekomunikační úřad (dále jen „správní orgán“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě analýzy relevantního trhu č. 4 −; „Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě“ návrh rozhodnutí o ceně pro společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336.

Výsledky analýzy byly uveřejněny dne 3. listopadu 2014 v částce 21/2014 Telekomunikačního věstníku jako opatření obecné povahy č. A/4/10.2014-8.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze podle § 130 odst. 6 Zákona uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení.

čj. ČTÚ-1 849/2015-611
odbor ekonomické regulace


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., obdržené dne 17. dubna 2015

Vodafone Czech Republic a.s., obdržené dne 20. dubna 2015

Top