VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v návaznosti na průběh výběrového řízení návrh rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat službu −; služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona (dále jen „Povinnost“). Součástí návrhu rozhodnutí je také příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby.

Toto rozhodnutí se vydává v souvislosti s koncem účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-157 150/2012-610/IV. vyř.

Úřad považuje rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby výše uvedenému účastníkovi řízení za rozhodnutí mající významný vliv na relevantní trh, a proto podle § 130 písm. 1 odst. b) Zákona předkládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-43 493/2014-610/VI. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., doručeno 30. 10. 2014

Top