VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájil správní řízení dne 23. května 2007 se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace.

Úřad ve věci zpracoval návrh rozhodnutí, kterým se mění referenční nabídka zpřístupnění metalického účastnického vedení, zveřejněná dne 10. března 2008 v částce 5 Telekomunikačního věstníku a Referenční nabídka služeb kolokace, zveřejněná dne 31. ledna 2008 v částce 3 Telekomunikačního věstníku.

Důvodem pro zahájení správního řízení ve věci změny referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení a referenční nabídky služeb kolokace je přesvědčení Úřadu, že tyto referenční nabídky nevedou k důslednému plnění povinností podle Zákona.

Úřad překládá návrh rozhodnutí k veřejné konzultaci v souladu s § 130 odst. 1 písm. b) Zákona, jelikož má za to, že tento návrh rozhodnutí má významný vliv na relevantní trh.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 29 432/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. doručeno 30.10.2008

Telekom Austria Czech Republic, a.s.  doručeno 04.11.2008

Top