VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telef

Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Český telekomunikační úřad v souvislosti s nabytím účinnosti novely Zákona a na základě diskusí s odbornou veřejností vypracoval návrh nového znění opatření obecné povahy. Tento návrh byl zpracován se zřetelem na účel regulace v oblasti elektronických komunikacích tak, jak je vymezen v § 4 Zákona, tedy zejména k vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy.

čj. ČTÚ-187 606/2012-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

ICT UNIE o.s., doručeno 12. 10. 2012

GTS Czech s.r.o., doručeno 12. 10. 2012

Telefónica Czech Republic, a.s., doručeno 12. 10. 2012

Asociace provozovatelů mobilních sítí, doručeno 12. 10. 2012

T-Mobile Czech Republic a.s., doručeno 12. 10. 2012

Vodafone Czech Republic a.s., doručeno 12. 10. 2012

Top