VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat speciální koncová zařízení

Český telekomunikační úřad zpracoval upravený záměr o uložení povinnosti přístupu zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) poskytovaným nejen v pevném místě, rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je Úřad oprávněn pro potřeby veřejné konzultace standardní zákonnou lhůtu 30 dnů pro uplatnění připomínek přiměřeně zkrátit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou konzultaci upraveného záměru o uložení povinnosti, přistoupil Úřad ke zkrácení lhůty pro uplatnění připomínek na 10 pracovních dní. V případě, že by ke zkrácení lhůty nedošlo, nebylo by možné uskutečnit všechny potřebné kroky vyžadované právním řádem a vydat do 31. prosince 2022 rozhodnutí o uložení povinnosti tak, aby nedošlo k přerušení poskytování dílčí služby speciálních koncových zařízení.

Připomínky k záměru lze v souladu s výše uvedeným uplatnit nejpozději do 10 pracovních dní od uveřejnění této výzvy.

 

čj. ČTÚ-23 345/2022-610/III.vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 a 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top