VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, vydaného dne 21. 2. 2014 pod čj. ČTÚ 77 777/2013-613/XLI. vyř. (dále jen „Příděl“).

Příděl stanovuje jeho držiteli kromě dalších povinností i podmínku pro pokrytí území a obyvatelstva, na základě které je povinen do 30 měsíců ode dne nabytí právní moci Přídělu pokrýt alespoň 30 ze 32 okresů stanovených v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Držitel Přídělu si přitom může do plnění povinností pokrytí započítávat i služby poskytované na veřejné komunikační síti s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 2100 MHz, pokud tyto služby umožňují zákazníkům vysokorychlostní připojení s požadovanou minimální rychlostí 2 Mbit/s (download).

Vzhledem k tomu, že v době po ukončení výběrového řízení, na základě kterého byl udělen Příděl, došlo k podstatné technologické inovaci a s tím související změně využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 900 MHz, je dle společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pro zajištění souladu a naplnění harmonizačních záměrů Evropské unie a potřeby zajištění hospodářské soutěže nezbytné provést změnu Přídělu.

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. proto požaduje změnu Přídělu spočívající v umožnění započítat do plnění výše uvedené povinnosti pokrytí služby poskytované na veřejné komunikační síti s využitím rádiových kmitočtů nejen v pásmu 2100 MHz, ale i v jakémkoliv dalším pásmu pohyblivé služby.

V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Úřadu v dané věci veřejnou konzultaci.

Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění.

30.7.2015

V zájmu zajištění dostatečného prostoru pro uplatnění připomínek všech dotčených subjektů byla lhůta pro uplatnění připomínek prodloužena do 6. srpna 2015.

čj. ČTÚ-42 099/2015-613
odbor správy kmitočtového spektra


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

O2 Czech Republic a.s., podáno 6. 8. 2015

T-Mobile Czech Republic a.s., podáno 6. 8. 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu, podáno 7. 8. 2015

Top