Informace o využívání rádiových kmitočtů

Přehled radiokomunikačních služeb

Pro jednání o žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je výhodné znát, jaké druhy služeb je možno k zajištění požadavků jednotlivce nebo organizace využívat. Pro obsluhu některých druhů vysílacích rádiových zařízení je v § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“) předepsána pro žadatele o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů odborná způsobilost pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení.

Rozdělení radiokomunikačních služeb vychází z Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie a definice jednotlivých služeb jsou uvedeny v Plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka), na nějž navazuje Plán využití kmitočtového spektra, který upřesňuje podmínky využití kmitočtového spektra.

Přehledné informace o rozdělení rádiových kmitočtů a využívání jednotlivých kmitočtových pásem najdete na adrese:

Pozemní pohyblivá služba

Vysílací rádiová zařízení pozemní pohyblivé služby jsou určena k používání za pohybu nebo při zastávkách v předem neurčených místech. Charakteristické pro pozemní pohyblivou službu je využívání přenosných ručních nebo mobilních vysílacích zařízení. Pro obsluhu těchto vysílacích rádiových zařízení není zákonem předepsaná odborná způsobilost k obsluze.

Pevná služba

Vysílací rádiová zařízení pevné služby jsou určena pro přenos signálů mezi pevně stanovenými body. Jedná se o přenos mezi dvěma body (P-P) nebo o přenos z jednoho bodu na více bodů (P-MP). Pro obsluhu těchto vysílacích rádiových zařízení není zákonem předepsaná odborná způsobilost k obsluze.

Rozhlasová služba

Vysílací rádiová zařízení rozhlasové služby zahrnují stanice pro šíření rozhlasových programů včetně přenosu dalších doplňkových informací, stanice pro šíření televizních programů včetně zvukových doprovodů a přenosu dalších informací, rozhlasové a televizní převaděče a další zařízení pro přenos rozhlasových a televizních signálů v kmitočtových pásmech vyhrazených v plánů přidělení kmitočtového spektra pro rozhlasovou službu. Pro obsluhu těchto vysílacích rádiových zařízení není zákonem předepsaná odborná způsobilost k obsluze.

V § 17 zákona je stanoveno, že Úřad může vydat individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasovou službu, jen je-li vydána licence podle zvláštního právního předpisu nebo jen se souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a to i pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra vyhrazené pro rozhlasovou službu.

Družicová služba

Vysílací rádiová zařízení družicových služeb zahrnují zejména terminály a vysílací stanice systémů VSAT (Very Small Aperture Terminal) a SNG (Satellite News Gathering), terminály a řídící stanice systémů pohyblivých družicových služeb a jiné pozemské a kosmické stanice družicových služeb, umožňující vysílání. Pro obsluhu těchto vysílacích rádiových zařízení není zákonem předepsaná odborná způsobilost k obsluze.

Pozemské stanice (PS) jsou uzlovými body komunikační soustavy, tvořené pozemským a kosmickým sektorem. Tvoří koncové body na trase rádiových signálů mezi Zemí a kosmickou stanicí umístěnou na družici. VSAT sítě jsou charakterizovány mnoha pozemskými stanicemi, jež užívají malé antény a jednou „velkou“ pozemskou stanicí (tzv. HUB station) alternativou jsou tzv. sítě VSAT s mřížkovou strukturou bez stanice HUB. S rozvojem techniky digitální komprese audio a videosignálů se VSAT systémy užívají rovněž pro přenos hlasových signálů a podnikové televize.

Časté dotazy na téma družicové služby

Letecká pohyblivá služba

Vysílací rádiová zařízení letecké pohyblivé služby se dělí na letadlové stanice a letecké stanice. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů lze vydat pouze na letadlové stanice schválené Úřadem pro civilní letectví. Letadlo, na kterém jsou letadlové stanice umístěny, musí mít příslušným orgánem přidělenou rejstříkovou nebo poznávací značku (tzv. imatrikulační značku). Individuální oprávnění k využívání kmitočtů letadlovými stanicemi mají mezinárodní platnost.
Individuální oprávnění k využívání kmitočtů lze vydat pouze na letecké stanice, kterým Ministerstvo dopravy stanovilo volací značku a kmitočty.

Vybavení letadlových stanic majáky ELT
K problematice vybavení letadlových stanic Úřad informuje, že všechny letouny a vrtulníky musí být s platností od 1. 7. 2011 vybaveny polohovým majákem nehody (ELT), který umožňuje využívat kmitočty 121,5 MHz a 406 MHz v souladu s předpisem L 10/III, Částí II, Hlavou 5. Požadavek na vybavení ELT se nevztahuje na letadla jiná než letouny a vrtulníky (např. na kluzáky, motorové kluzáky, balóny, vzducholodě, apod.) a do odvolání také neplatí pro provoz letounů a vrtulníků zapojených pouze do vnitrostátního provozu všeobecného letectví a leteckých prací. Úřad v rámci individuálních oprávnění stanoví podmínky pro využití rádiových kmitočtů vysílacími zařízeními požadovanými žadatelem. Je tedy pouze na žadateli, zda jsou vysílací zařízení na palubě letadla v souladu s platnými leteckými předpisy. Kompletní text Sdělení Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví ve věci vybavení letadlových stanic polohovými majáky nehody (ELT) je zde.

Přechod na kanálovou rozteč 8,33 kHz
Z důvodu realizace další fáze přechodu na využívání užších kanálových roztečí v letecké hlasové komunikaci, což umožní zajistit požadavky vzniklé v důsledku navýšení leteckých hlasových komunikací v pásmu 117,975−137 MHz, bude proveden koordinovaný přechod na kanálovou šířku 8,33 kHz v souladu s prováděcím nařízením Evropské komise komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012 (dále jen „nařízení“), kterým se stanoví požadavky na rozestup kanálů hlasové komunikace pro jednotné evropské nebe. Hlavním gestorem implementace uvedeného nařízení je Ministerstvo dopravy ČR. Podle tohoto nařízení mohou od 17. listopadu 2013 využívat nově kmitočty v pásmu 117,975−137 MHz pouze rádiové stanice vybavené jak možností komunikace s využitím kanálové rozteče jak 25 kHz, tak i 8,33 kHz. To znamená, že po tomto datu budou vydávána jen individuální oprávnění letadlových stanic s rádiovými zařízeními, která umožňují využívat rádiové kmitočty také s kanálovou roztečí 8,33 kHz (v žádosti o vydání individuálního oprávnění letadlové stanice musí být uveden odpovídající druh vysílání, který odpovídá požadované kanálové rozteči, např. 6K00A3E). Od 1. ledna 2018 již musí být všechna letadla a sportovní létající zařízení vybavena letadlovou stanicí s šíří kanálu nejen 25 kHz, ale rovněž 8,33 kHz.
Aby bylo při prodlužování doby platnosti individuálních oprávnění letadlových stanic možno rozhodnout o maximální době prodloužení doby platnosti (5 let), bude muset držitel individuálního oprávnění ve své žádosti doložit skutečnost, že používaná letadlová radiostanice splňuje výše uvedené požadavky − druh vysílání odpovídající požadované šířce kanálu 8,33 kHz. V případě, že používaná letadlová radiostanice umožňuje využívat kmitočty pouze s kanálovou roztečí 25 kHz, bude doba platnosti takovéhoto individuálního oprávnění letadlové stanice prodloužena v souladu s výše uvedeným pouze do 31. prosince 2017.
Změna pevně stanovených rádiových kmitočtů v individuálních oprávněních leteckých stanic bude provedena Úřadem v souladu s národním plánem Ministerstva dopravy ČR ke koordinovanému přechodu na jednotnou kanálovou šířku 8,33 kHz, zveřejněným prostřednictvím leteckého oběžníku. K datu 31. prosince 2018 budou převedena veškerá přidělení kmitočtů na kanálové dělení 8,33 kHz, včetně leteckých stanic, s výjimkou kmitočtů uvedených v čl. 6 odst. 4 nařízení Evropské komise. Detailnější souvislosti mimo rámec plánu využití rádiového spektra uvádí letecký oběžník dostupný na adresách www.rlp.czwww.ucl.cz.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené změny jsou vyvolány v důsledku povinné implementace prováděcího předpisu Evropské unie, tedy v důsledku rozhodnutí z moci úřední, jsou dány důvody pro osvobození od správního poplatku podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. To však neplatí v případě, že v rámci žádosti bude žadatel požadovat provedení ještě jiné změny, než jak je výše uvedeno.

Změna volacích značek RADIO/INFO
Držitelé individuálních oprávnění leteckých stanic na letištích se služnou AFIS jsou postupně na základě nově uděleného osvědčení Ministerstva dopravy ČR vyzýváni k provedení změny volacích značek ve tvaru xxx INFO na nově přidělenou volací značku ve tvaru xxx RADIO. Důvodem této změny je implementace prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění se nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010. Vzhledem k tomu, že tato změna je vyvolána v důsledku povinné implementace prováděcího předpisu Evropské unie překvalifikoval správní orgán řízení o žádosti na řízení z moci úřední, a proto se správní poplatek za vydání rozhodnutí o vyvolané změně oprávnění v souladu s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevybírá.

Pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé služby je vyžadováno získání průkazu odborné způsobilosti podle § 26 zákona.
Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, který má mezinárodní platnost, opravňuje jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u kterékoli letadlové stanice, letadlové pozemské stanice, letecké stanice nebo letecké pozemské stanice. Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňuje jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u kterékoli letadlové nebo letadlové pozemské stanice pracující na kmitočtech přidělených výhradně letecké pohyblivé nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Omezený průkaz radiotelefonisty platí pouze na území ČR.
Specifickým případem jsou pozemská zařízení pro řízení letového provozu (dále jen „ATM“ [Air Traffic Management]). Na tato zařízení, stejně jako na zařízení na palubách letadel, jako jsou základnové stanice GSM („pikobuňky“) či Wi-Fi, se vztahují jak předpisy z oblasti civilního letectví, tak i nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh. (Skutečnost, že na tato zařízení se vztahuje uvedené nařízení vlády, resp. směrnice 2014/53/EU / 1999/5/ES, platí na základě rozhodnutí Evropské komise od 20. 10. 2005).

Časté dotazy na téma letecké pohyblivé služby

Námořní pohyblivá služba

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vysílacími rádiovými zařízeními námořní pohyblivé služby (dále jen lodních a pobřežních stanic) Úřad vydává s mezinárodní platností pro účely námořní plavby nebo vnitrozemské plavby. Pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby je vyžadováno získání průkazu odborné způsobilosti podle § 26 zákona. Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby, který má mezinárodní platnost, opravňuje jeho držitele k výkonu služby u lodních stanic, lodních pozemských stanic a u pobřežních stanic pracujících ve všech kmitočtových pásmech systému GMDSS.

Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby, který má mezinárodní platnost, opravňuje jeho držitele k výkonu služby u lodních stanic a pobřežních stanic pracujících v pásmech velmi krátkých vln systému GMDSS. Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby, který má mezinárodní platnost, opravňuje jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u lodních stanic a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách nebo u lodních stanic v námořní pohyblivé službě. Omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby, který má mezinárodní platnost, opravňuje jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u lodních stanic a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách nebo u lodních stanic v námořní pohyblivé službě v příbřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků.

Od 1. 1. 2022 je nově osvobozeno od poplatků využívání rádiových kmitočtů lodními stanice používanými výhradně pro neziskovou sportovní a rekreační činnost. Více zde.

Nové stránky RAINWAT – Regionální úmluvy o radiokomunikační službě pro vnitrozemské vodní cesty (v angličtině): https://rainwat.ctu.eu

Amatérská služba

Vysílací rádiové zařízení amatérské služby je určeno ke sportovní činnosti, technickému sebevzdělávání a studiu. Žadatel o vydání individuálního oprávnění k využívání kmitočtů amatérské služby musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu amatérských vysílacích rádiových stanic odpovídající třídy, jehož vydání je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti k obsluze podle § 26 zákona. V souladu s přijetím Doporučení CEPT T/R 61-01 (The Conference of European Postal and Telecommunications Administrations) Českou republikou, mohou být amatérská rádiová vysílací zařízení na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaného Úřadem krátkodobě (maximálně tři měsíce) provozována v zemích, které na tuto úmluvu přistoupily, aniž by jejich držitelé museli zažádat o vydání jakéhokoliv dalšího oprávnění.
Cizí státní příslušníci mohou požádat o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu v České republice. Žádost o udělení individuálního oprávnění doloží kopií stávajícího platného oprávnění vydaného v zemi trvalého bydliště žadatele k vysílání v příslušné zemi.
Amatérské vysílací rádiové zařízení se nesmí používat k podnikatelské činnosti.

Pro využívání kmitočtů jsou stanovena přesná pravidla. Je to v zájmu všech uživatelů kmitočtového spektra, neboť každé nedodržení, resp. porušení těchto pravidel má často za následek znemožnění nerušeného provozu služby ostatním uživatelům. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění (dále jen „zákon“) proto stanoví podmínky, za nichž mohou být rádiové kmitočty využívány a rádiová zařízení provozována.

Technické a provozní podmínky stanoví vyhláška 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

Zařízení krátkého dosahu se považují za zařízení provozovaná mimo radiokomunikační služby.

Upozornění na aktuální stav v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz: Úřad počátkem roku 2021 udělil v kmitočtovém pásmu 3400–3600 MHz práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací. Kmitočtový úsek 3400–3410 MHz, který je součástí tohoto pásma, je na základě národní poznámky CZ7 Národní kmitočtové tabulky a přílohy č. 1 vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, přidělen amatérské službě na podružné úrovni. Stanice amatérské služby tak v tomto případě nesmí narušit provoz stávajících a budoucích sítí elektronických komunikací a dále nemají nárok na ochranu před těmito sítěmi.

Časté dotazy na téma amatérské služby

1. Oprávnění

Rádiové kmitočty lze využívat pouze na základě oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů udělí Úřad na základě žádosti podané písemně nebo elektronicky. Zákon rozeznává tyto druhy individuálních oprávnění:

  1. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (§ 17 a 18 zákona).
  2. Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely (§ 19b zákona).
  3. Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (§ 25 zákona).

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely může být uděleno pro výzkum, vývoj a provozní ověřování nových vysílacích rádiových zařízení, nebo ověřování a zjišťování fyzikálních vlastností šíření rádiových vln, přičemž nesmí docházet k poskytování služby elektronických komunikací za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Krátkodobé oprávnění lze vydat na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na 15 dnů. Krátkodobé oprávnění je určeno pro jednorázové účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat, zejména k zajištění rádiové komunikace ochranného doprovodu významných osob, televizních a rozhlasových přenosů z nenadálých událostí a územně omezené rádiové komunikace při pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí. Lze jej udělit, jsou-li požadované kmitočty k dispozici a nedojde-li jejich využíváním ke škodlivé interferenci. Dobu platnosti krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nelze prodloužit.

Pro ty druhy vysílacích rádiových zařízení, která nevyžadují individuálně přidělené kmitočty, může být individuálně vydávané oprávnění nahrazeno všeobecným oprávněním podle § 9 až § 12 zákona.

Časté dotazy na téma všeobecná oprávnění a individuální oprávnění

2. Posouzení shody

Na základě nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh. lze uvádět na trh pouze rádiová zařízení, u nichž byla posouzena shoda. Z § 73 zákona vyplývá, že pouze takové přístroje lze uvádět do provozu a provozovat.

3. Odborná způsobilost pro obsluhu některých rádiových zařízení

Pro obsluhu zařízení v leteckém a lodním provozu, zařízení v pásmu krátkých vln a zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu je zapotřebí průkaz odborné způsobilosti.

4. Přihlášení do evidence (stanice BMIS a stanice pro širokopásmový přenos dat včetně spojů bod–bod)

Tato zařízení je nutno ohlásit (podrobnosti jsou uvedeny v příslušném všeobecném oprávnění):

druh zařízení všeobecné oprávnění způsob ohlášení
Bezdrátové místní informační systémy (BMIS) (67–81 MHz) VO-R/2/05.2018-5 Formulář ZFO č. 12
Spoje v pásmu 5,2 GHz, 5,8 GHz a 57–66 GHz   VO-R/12/11.2021-11 webový portál
https://rlan.ctu.cz
Spoje v pásmu 71−76 / 81−86 GHz VO-R/23/08.2017-6 webový portál
https://vor-kmitocty.ctu.cz

Telefonické kontakty pro dotazy k využívání rádiových kmitočtů

Top