VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn (dále jen „návrh opatření“).

Důvodem pro změnu v opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, ve znění pozdějších změn (dále jen „opatření“) je vydání vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 231/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „vyhláška“), která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008.

Dalším důvodem byla z dosavadní praxe vyplývající nutnost úpravy lhůt pro informování účastníka a přejímajícího mobilního operátora o důvodech neúspěšné autorizace, proto byla nově stanovena max. lhůta pro autorizaci účastníka v případě předplacených karet a v případě písemné smlouvy. Dále byla zkrácena lhůta pro sdělení výsledku ověření objednávky účastníkovi a přejímajícímu operátorovi v případě písemné smlouvy.

Připomínky k návrhu opatření lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 75 026/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

GTS NOVERA a.s.  doručeno 01.10.2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 02.10.2008

Vodafone Czech Republic a.s.  doručeno 02.10.2008

Telekom Austria Czech Republic, a.s.  doručeno 03.10.2008

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 08.10.2008

Top