VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063, na základě výsledku analýzy relevantního trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku analýzy trhu č. 4 návrh rozhodnutí o uložení povinností (dále jen „návrh rozhodnutí“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3, PSČ 13000, IČO: 04084063 (dále jen „CETIN“).

Analýza trhu byla uveřejněna dne 25. srpna 2017 v částce 11/2017 Telekomunikačního věstníku. Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci uložení povinností se společností CETIN, která je podle § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích jediným účastníkem tohoto řízení. Správní orgán vyzval v rámci řízení společnost CETIN k vyjádření k zahájenému správnímu řízení. Její návrhy, námitky a vyjádření k podkladům rozhodnutí zohlednil v návrhu rozhodnutí.

V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh rozhodnutí předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty.

Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán dokončí správní řízení s jediným účastníkem řízení, společností CETIN.

čj. ČTÚ-58 574/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek.

Soubory ke stažení
Top