VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděly rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz podle § 20 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz (dále jen „Přezkoumání“), a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat.

Úřad na základě závěrů Přezkoumání dospěl k závěru, že současné omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je nutné nadále zachovat a umožnit tak nejen další pokračování poskytování současných služeb elektronických komunikací, ale i rozvoj služeb nových. Jak Úřad rovněž uvedl v závěrech Přezkoumání, s ohledem na skutkový stav a informace dostupné v době provádění Přezkumu předpokládá v souladu s § 20 odst. 7 písm. a) zákona vydání dvou nových přídělů v pásmu 900 MHz a v pásmu 1800 MHz s dobu platnosti do 31. 12. 2044, stanovenou v souladu s § 22 odst. 5 zákona, které nahradí dosavadní příděly s dobou platnosti do 22. 10. 2024. V příloze závěrů Přezkoumání je uveden návrh podmínek, týkajících se efektivního využití rádiových kmitočtů, které by měly být součástí nových přídělů. Metodika, podle níž budou stanovena jednotlivá bílá místa, pro účely splnění navrhované povinnosti dokrytí, a jejich jmenovitý seznam, budou konzultovány v rámci samostatné veřejné konzultace následně.

Úřad podle § 20 odst. 7 zákona zajistil ocenění přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 900 a 1800 MHz znaleckým ústavem. Znalec stanovil znaleckým posudkem cenu přídělu ve výše uvedeném kmitočtovém pásmu tak, jak je uvedeno v kap. 6.2 posudku na str. 74.

Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadních přídělů v těchto kmitočtových pásmech vyzvat k podání žádostí o udělení nových přídělů. O žádostech Úřad rozhodne v souladu s platným zněním zákona bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělů bude stanovena v souladu s provedeným oceněním.

Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-54 365/2022-613/VI. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra


Diskuse je uzavřena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání došlých připomínek.
Doplněk č. 1 ke znaleckému posudku č. 175/2023 zde.
Výzva k uplatnění připomínek k doplněným a upřesněným závěrům přezkoumání včetně znaleckého posudku (15. 2. 2024) zde.

Soubory ke stažení
Top