Amatérská radiokomunikační služba

Amatérská radiokomunikační služba je radiokomunikační služba pro sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami nevýdělečně.

Podmínky pro využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby na území České republiky stanovuje vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

Průkaz odborné způsobilosti

Abych mohl požádat o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (radioamatérské oprávnění) a přidělení volací značky, musím být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby (amatérská stanice) odpovídající třídy. Jeho vydání je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky k prokázání odborné způsobilosti.

Na základě úspěšně vykonané zkoušky obdržím průkaz odborné způsobilosti pro obsluhu amatérských stanic – buď průkaz HAREC operátora třídy A nebo průkaz NOVICE operátora třídy N (oba s mezinárodní platností). Průkazy opravňují k obsluze amatérských stanic v odpovídající třídě, na něž bylo vydáno individuální oprávnění, a jsou vydávány s neomezenou dobou platnosti.

Individuální oprávnění

Jako držitel průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu amatérských stanic mohu požádat ČTÚ o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (radioamatérské oprávnění), v rámci kterého mi bude přidělena volací značka, kterou si mohu navrhnout při podání žádosti. K podání žádosti mohu použít formulář 13N uvedený v části Formuláře. Za vydání oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.

Cizím státním příslušníkům z členských zemí CEPT se uděluje oprávnění na základě předložení průkazu HAREC nebo jeho ekvivalentu uznaného Evropskou konferencí poštovních a telekomunikačních správ (CEPT). Volací značka je tvaru OK8 a dvě nebo tři písmena.

Před uplynutím doby, na kterou mi bylo oprávnění vydáno, musím – chci-li v radioamatérské činnosti pokračovat – písemně požádat (volnou formou – dopisem) ČTÚ nejpozději 30 dní před uplynutím této doby o prodloužení doby platnosti tohoto oprávnění. Za toto prodloužení se vybírá správní poplatek ve výši 200 Kč.

Mezinárodní platnost

Radioamatérská oprávnění a průkazy odborné způsobilosti, která jsou ČTÚ vydávána v souladu s Doporučením Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 61-02, implementovaným i Českou republikou, opravňují jejich držitele ke krátkodobému provozování (maximálně po dobu tří měsíců) amatérské stanice i v zemích, které toto doporučení rovněž přijaly. Pro delší pobyt je nutno požádat telekomunikační správu navštíveného státu o vydání příslušného oprávnění (licenci). Podmínky vydání je nutno předem zjistit u příslušné správy.

Cizí státní příslušníci ze zemí, které přijaly Doporučení, musí pro využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby na území ČR na dobu delší než tři měsíce požádat ČTÚ o vydání radioamatérského oprávnění. Cizí státní příslušníci z ostatních zemí musí požádat i v případě využívání kmitočtů na dobu kratší. K žádosti o vydání oprávnění je třeba doložit platný certifikát HAREC. Správní poplatek ve výši 500 Kč je splatný předem na výše uvedený účet ČTÚ.

Časté dotazy na téma amatérská radiokomunikační služba a průkazy odborné způsobilosti

Top