Přihláška ke zkoušce – Získání průkazu odborné způsobilosti

Pro obsluhu a práci s:

  • vysílacími rádiovými zařízeními umístěnými na palubách letadel a lodí zapsaných v leteckém, plavebním nebo námořním rejstříku České republiky,
  • pozemními vysílacími rádiovými zařízeními pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby,
  • radiotelefonními a radiotelegrafními pozemními vysílacími rádiovými zařízeními provozovanými v pásmu krátkých vln,
  • vysílacími rádiovými zařízeními amatérské radiokomunikační služby.

musí být stanici obsluhující osoba podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, držitelem platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení (dále jen „průkaz“), nebo (v případě právnické osoby) musí být zajištěno, aby obsluhu těchto zařízení prováděla pouze osoba, která průkaz má.


Průkazy

Druhy průkazů vydávané na základě vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, v platném znění.

Vydání průkazu je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti nebo uznáním způsobilosti nabyté v jiné členské zemi EU.

Kontakty pro dotazy k průkazům odborné způsobilosti a ke zkouškám.

Přihlášení ke zkoušce

Ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti se lze přihlásit u Českého telekomunikačního úřadu:

Správní poplatek za podání žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti včetně vydání průkazu ve výši 600 Kč je splatný předem na účet ČTÚ, kopie dokladu o zaplacení se přikládá k žádosti.

Pouze pro cizí státní příslušníky: K přihlášce ke zkoušce je nutno přiložit jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu.

V případě žadatelů s trvalým pobytem mimo ČR je nutno k přihlášce přiložit kopii cestovního dokladu / identifikačního průkazu.

Ke zkoušce ČTÚ písemně zve nejpozději do tří měsíců od podání přihlášky. ČTÚ sice přihlíží k žadatelem požadovanému termínu pro účast na zkoušce,  ale žadatelé jsou na zkušební termín zapisování podle pořadí došlých žádostí a kapacitních možností zkušebních místností. V případě zapsání žadatele do zkušebního termínu, pošle ČTÚ 14 dnů přede dnem konání zkoušky e-mailem žadateli pozvánku ke zkoušce. Termíny konání zkoušek jsou vyhlašovány nejméně 30 dnů předem na webu ČTÚ v části Oznámení termínu zkoušek. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ v Praze (pro oblast Čechy) nebo v Ostravě (pro oblast Morava a Slezsko).

Průběh zkoušky

Zkouška se začíná vyplněním písemného testu z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky, který je v případě některých zkoušek doplněn zkouškou ústní (průkazy GOC, LRC, OFL, OFP, ROC, SRC, TEL, VFL, VFN). Na žádost žadatele může být součástí zkoušky pro získání průkazu HAREC nebo NOVICE i praktické ověření znalostí z telegrafie.

  • Otázky pro písemné testy včetně správných odpovědí a osnovy ústních zkoušek pro získání jednotlivých druhů průkazů jsou uvedeny u jednotlivých druhů průkazů na stránce Druhy průkazů.
  • Zkušební řád Českého telekomunikačního Úřadu, kterým se stanoví postup při provádění zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, při prodlužování platnosti průkazů odborné způsobilosti a při vydání duplikátů těchto průkazů

Po úspěšném absolvování zkoušky je průkaz uchazeči vydán. V případě neúspěšného absolvování zkoušky je žadateli o průkaz nabídnuta možnost opravné zkoušky.

Časté dotazy na téma průkazy odborné způsobilosti

Top