Prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti

Před uplynutím doby, na kterou byl průkaz odborné způsobilosti vydán, je třeba písemně požádat ČTÚ o prodloužení doby platnosti průkazu:

  • na formuláři ZFO elektronickým podáním (interaktivně – Formulář č. 9, nutný elektronický podpis nebo datová schránka) nebo 
  • poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře (kontaktní adresy zde).

Platí tyto zásady: O prodloužení doby průkazu Úřad může rozhodnout po úhradě příslušného správního poplatku jen v době platnosti předmětného průkazu. Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu musí být Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.

K žádosti je třeba doložit:

  • potvrzení, resp. čestné prohlášení (jsou součástí žádosti), že jsem pracoval v uplynulém období pěti let nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba,
  • oboustrannou kopii platného průkazu způsobilosti vůdce plavidla (např. Průkaz vůdce malého plavidla, Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty, Rýnský patent, apod.) nebo pilotního průkazu, avšak pouze v případě, kdy praxi operátora v minulém období dokládám jen čestným prohlášením a nikoliv potvrzením např. zaměstnavatele,
  • Pouze pro cizí státní příslušníky: Jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu (vyjma průkazů amatérské radiokomunikační služby),
  • kopii dokladu (informaci) o úhradě správního poplatku ve výši 200 Kč.
    (upozornění: v případě, že žádost o prodloužení doby platnosti průkazu je doručena Úřadu v době kratší, než 30 dní před uplynutím doby platnosti, může být žadatel vyzván k doplatku správního poplatku ve výši 200 Kč.)

Pokud doba platnosti průkazu odborné způsobilosti uplynula, lze v období do jednoho roku ode dne pozbytí jeho platnosti vydat nový průkaz, pokud žadatel doloží žádost potvrzením, že v době platnosti průkazu nejméně dva roky vykonával obsluhu vysílacích rádiových zařízení, na niž byl průkaz odborné způsobilosti vydán. V tomto případě je nutné uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. Ve formuláři žádosti (ZFO) se zatrhne „Žádost o prodloužení platnosti/vydání průkazu odborné způsobilosti“ a důvod vydání průkazu se vybere „Vydání nového průkazu do jednoho roku po propadnutí doby platnosti původního průkazu“, nebo se vyplní příslušný formulář PDF.

Poznámka: Úřad je obecně povinen podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, a pokud nelze rozhodnout bezodkladně, učiní tak nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Zahájením řízení se rozumí den doručení žádosti ČTÚ. Tato doba se prodlouží až o dalších 30 dnů v případech, kdy je zapotřebí provést další úkony ve správním řízení, např. nařídit ústní jednání nebo místní šetření apod. Při vyřizování žádostí však ČTÚ rozhoduje podle § 17 odst. 7 zákona podle pořadí došlých žádostí.

Z výše uvedeného vyplývá, že když Úřad obdrží žádost o prodloužení doby platnosti těsně před ukončením jeho platnosti, může nastat situace, že ČTÚ nebude schopen objektivně rozhodnout o prodloužení doby platnosti průkazu ještě v době jeho platnosti. Po marném uplynutí doby platnosti průkazu v průběhu správního řízení proto ČTÚ upozorní žadatele, že v případě jeho zájmu provozovat vysílací rádiová zařízení letecké či námořní pohyblivé služby bude muset požádat o vydání průkazu nového a uhradit, resp. doplatit příslušný správní poplatek za vydání průkazu. Než ČTÚ takový průkaz vydá, žadatel, resp. držitel v té době již neplatného průkazu nemůže provádět obsluhu příslušných rádiových zařízení. V případě provádění obsluhy rádiových zařízení letecké či námořní pohyblivé služby bez platného průkazu se žadatel již dopouští podle § 199 odst. 1 písm. d) zákona přestupku, za který se uloží pokuta podle § 119 odst. 7 zákona.

Proto platí, že pro vyhovění žádosti o prodloužení doby platnosti v plném rozsahu je nutné takovou žádost Úřadu doručit pouze nejpozději 30 dnů před skončením doby platnosti oprávnění.

Top